Kerkrentmeesters

ANBI–STATUS VRAAGT VAN KERKEN TRANSPARANTIE

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut. Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en klassikale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Transparantie verplicht: Elke gemeente, diaconie en klassikale vergadering wordt dus straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

A. Algemene gegevens

Naam: Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.
Scriba: O. Fokkema
Adres: Kleasterdyk 10
Postcode/ plaats: 9037 JW Slappeterp
E-mail: pkn@ried-skingen.nl
Website: pkn.ried-skingen.nl
RSIN/ Fiscaal nummer: RSIN Kerkvoogdij 824140060

De Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Onze visie op gemeente zijn is, dat wij ons geroepen weten tot:

  • Het belijden van ons geloof.
  • Het beleven van ons geloof.
  • Het verkondigen van ons geloof.
  • Het gestalte geven aan ons geloof.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/ visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële draagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2019Rekening 2019Rekening 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen€56.233€ 56.071€ 56.315
Bijdragen gemeenteleden€ 14.650€ 13.779€ 12.768
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen€ 12.841€ 12.841€ 12.841
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves€ 135.554€ 68.485
Totaal baten€ 83.724€ 218.245€ 150.409
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)€ 34.960€ 34.869€ 35.627
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk€ 2.250€ 2.418€ 3.363
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk€ 2.550€ 3.324€ 2.730
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)€ 19.500€ 17.691€ 10.057
Salarissen (koster, organist e.d.)€ 4.350€ 4.875€ 4.550
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€ 3.970€ 3.890€ 2.761
Lasten overige eigendommen en inventarissen€ 5.300€ 10.135€ 9.004
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves€ 10.000€ 63.054€ 33.485
Totaal lasten€ 82.880€ 140.256€ 101.577
Resultaat verslagjaar€ 844€ 77.989€ 48.832

Toelichting algemeen

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.

Onze gemeente heeft 4 kerkgebouwen en 8 begraafplaatsen in beheer. Restauratie en groot onderhoud van gebouwen en begraafplaatsen worden naast de gewone jaarlijkse zaken apart begroot en na toestemming van de kerkenraad uitgevoerd. Gemaakte kosten, onderhoudssubsidies, provinciale subsidies en fondsbijdragen lopen niet geheel parallel met het boekjaar. Dit kan een vertekenend beeld geven in de staat van baten en lasten. Voor een volledig overzicht kunt u altijd contact opnemen met onze kerkrentmeester B. Wijma.