Informatie

Protestantse Gemeente Ried – Skingen 

info@ried-skingen.nl

Een kleine en bijzondere gemeente in het noorden van Friesland. Klein, omdat het aantal lidmaten dat tot onze gemeente behoort heel klein is. Ongeveer 50 ingeschreven leden. Aantal kerkgangers variërend van 20 tot 30. (Percentueel een hoge score !) Bijzonder, omdat het gebied waarin wij gemeente zijn, acht dorpen omvat en acht kerkgebouwen telt.

  1. Ried, St.Walburgakerk
  2. Skingen, St.Stevenskerk
  3. Slappeterp, St.Dionysiuskerk
  4. Peins, St.Gertrudiskerk
  5. Zweins, St. Reginakerk
  6. Schalsum, St.Nikolaaskerk
  7. Boer, St.Mariakerk
  8. Dongjum, St.Donatuskerk

Alle acht kerken zijn bijzonder mooie, monumentale gebouwen. Vier kerken stammen uit de 12e eeuw, anderen uit de 18e, 19e en 20e eeuw. (Onze kerkrentmeesters hebben de zorg voor vier kerkgebouwen, (Ried, Skingen, Slappeterp en Dongjum) terwijl de andere vier zijn overgedragen aan de stichting “Âlde Fryske Tsjerken” (Peins, Zweins, Schalsum en Boer). Deze laatste vier kerken worden voor ’s zondagse kerkdiensten “terug-gehuurd”.

Beurtelings worden in deze acht kerken diensten gehouden. Onze gemeente is een “reizende gemeente”. Wij reizen van kerk naar kerk. Elke kerk heeft zo haar sfeer en eigen charme. In elk gebouw klinkt het verhaal van God en mensen weer verschillend. Als rondtrekkende gemeente genieten wij van deze luxe. Het maakt, dat vrijwel elke zondag de diensten, weer anders zijn, soms heel bijzonder zijn. In alle acht dorpen proberen wij als kerk present te zijn, en in alle acht kerkgebouwen “de lofzang gaande te houden”. En dat terwijl in onze omgeving nog maar heel weinig mensen naar de kerk gaan.

“Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat !
Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat.” (lied 107,1)

Tot ongeveer 1970 bestond onze gemeente uit 5 verschillende combinaties van hervormde gemeenten. Alle 5 met een eigen predikant. Sinds 1975 zijn wij één hervormde gemeente. Met eerst nog een fulltime predikant. Vanaf 1980 een parttime predikant, en sinds 2019 een parttime pastoraal werkster.

Sinds de kerkfusie van 2004 zijn wij een protestantse gemeente: PKN. Voor ons betekent dat, dat iedereen bij ons welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond. Hervormd, gereformeerd of luthers, of van welke andere denominatie dan ook.

Want wij willen een open gemeente zijn, waar iedereen zich in kan thuis voelen. Met groot enthousiasme willen wij als protestantse gemeente gestalte geven aan het verhaal van God en mensen.

In de ’s zondagse kerkdiensten, in de wekelijkse gesprekken. In pastoraat en in diaconaat.

Alhoewel onze gemeente een friese gemeente is, worden de meeste diensten gehouden in het Nederlands.

Gezongen wordt uit het “nieuwe liedboek 2013”. En als Bijbelvertaling wordt standaard gebruik gemaakt van de “Nieuwe Bijbelvertaling 2004”. Ook uit andere vertalingen , oude of nieuwe vertalingen, kan worden gelezen.

Ons uitgangspunt is dat iedereen welkom is onze gemeente. Dat betekent voor ons dat iedereen die christen is, jong of oud, welkom is bij vieringen van doop en avondmaal. Maar ook dat wij in ons welkom geen onderscheid maken in geaardheid. Iedereen die een zegen vraagt over zijn, haar of hun huwelijk of relatie mag die zegen ook ontvangen.

Om te benadrukken dat iedereen bij ons welkom is, beginnen wij elke kerkdienst, met koffie en thee en vragen wij de kerkgangers, naar intenties voor gebed en dankzegging.

Als centrum van onze gemeente gebruiken wij de Walburgakerk van Ried. De enige kerk met een vergaderruimte. Hier houden wij onze gemeenteavonden, gespreksgroepen, vergaderingen van kerkenraad, kerkrentmeesters en diaconie. Hier oefent ook ons kerkkoor “de Walburgasjongers”. Hier bewaren wij ook ons archief.

Een bijzonder punt van aandacht in onze gemeente is het beheer van acht kerkhoven. Rondom elke kerk in elk dorp is een kerkhof. Alle acht zijn “in gebruik”. Het onderhoud van deze hoven vormt een grote zorg voor onze kerkrentmeesters. Dit punt van aandacht gaat verder dan het loutere beheer van de begraafplaatsen. De graven bepalen ons ook bij al die mensen die ons zijn voorgegaan in geloof en vertrouwen en wier gedachtenis nog altijd bij ons is.

“Geslachten gaan, geslachten zullen komen.

Wij zijn in Gods ontferming opgenomen.” (Lied 90.1)

Ried- Skingen C.A. Een kleine en bijzondere gemeente. Klein in aantal lidmaten, groot activiteiten.