Gedragscode

Als Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.  willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden.

Deze houding geven we in gedragsregels vorm voor de organisatie als geheel en voor elke professionele en vrijwillige medewerker – ambtsdrager of niet-ambtsdrager. We verbinden ons daarom nadrukkelijk aan de volgende gedragsregels. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

  • We werken met elkaar en anderen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Zo creëren we een plek waar het goed en veilig verblijven en geloven is. Ook als deze gedragscode geen direct en duidelijk antwoord geeft, blijft dit de leidraad voor ons handelen.
  • Wij onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld, intimidatie, gescheld, ongepaste of ongewenste humor, openlijk of heimelijk gepest of geroddel.
  • Wij onthouden ons van elke vorm van ongewenste seksuele of seksueel getinte gedragingen of uitingen.
  • We benaderen niemand op een manier die hen in hun geestelijke en lichamelijke waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten.
  • Alle seksuele handelingen, contacten en relaties met minderjarigen (mensen jonger dan 18 jaar) zullen worden beschouwd als ‘seksueel misbruik’, waarvan aangifte zal worden gedaan
  • We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld en overleggen hierover alleen als de betrokkene daar geen bezwaar tegen heeft. Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor betrokkene of anderen , of als de wet dit eist, vervalt deze regel.
  • We zullen de geheimhouding bewaren, ook nadat we onze vrijwilligersfunctie hebben neergelegd.
  • We zullen de gewone persoonsgegevens die we bij de uitoefening van onze taak voor de kerk ontvangen, alleen gebruiken voor het doel waartoe ze zijn afgestaan. (AVG principes) Door bewust gebruik te maken van internet, e-mail en andere communicatie middelen zorgen we dat de privacy van anderen gewaarborgd blijven.
  • We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om. We gaan eerlijk en integer om met de eigendommen die niet van onszelf zijn.
  • We zetten ons in om elkaar te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gedrag. We spreken elkaar daar actief op aan. Bij ongewenst gedrag of als we twijfelen over gedrag van onszelf of een ander, zoeken we contact met de vertrouwenspersoon voor nader beraad.

Aldus vastgesteld door de kerkenraad Prot.  Gemeente Ried-Skingen ca. dd. 15-07-2020