Skingen (Stevenskerk)

Vanaf de 11e of de 12e eeuw hebben er kerken gestaan op de plaats waar nu de de Stevenskerk van Skingen staat. In 1600 wordt er een nieuwe kerk gebouwd op de fundamenten van een vorige kerk.  In 1838 wordt deze kerk verbouwd tot “een klein, doch zeer net, langwerpig vierkant gebouw met eenen hoogen stompen toren” Ook deze kerk raakte in verval. In 1877 (toen het dorp 230 zielen telde, waarvan 80 lidmaat) werd opnieuw besloten tot nieuwbouw. Maar ook nu weer met behoud van de oude middeleeuwse fundamenten. Architect was Foppe Foppes brouwer uit Cornjum. Gebouwd werd door gebr. Keuning uit Ternaard en St.Anne. De kosten inclusief toren en orgel bedroegen fl. 9.792. Het werd een mooie ruime kerk in Neo-klassieke stijl. Een nieuwe preekstoel tegen de oostwand en een nieuw orgel op een galerij aan de westkant. Banken in twee rijen gericht op de preekstoel. Duidelijk zichtbaar zijn tot op heden de lijnen van de oude fundamenten waarop de kerk is gebouwd.

In 1998 was de kerk zodanig in verval geraakt dat een grote restauratie noodzakelijk was. Deze heeft in 2003 plaats gevonden. Bij deze restauratie zijn onder de vloer enkele zeer oude grafzerken gevonden één ten name van de fam. Kingma en één van Tiete Baerdt in 1614 gemeentesecretaris van Menameradeel. De graven zijn weer toegedekt. In het bezit van deze kerk zijn een oude zilveren avondmaalsbeker uit 1750 en een bijbehorende broodschaal. De kanselbijbel is uit de 19e eeuw. Drie psalmboeken, eerste druk 1773 op naam van ouderling, diaken en kerkvoogd. Achterin de kerk  hangt een oude landkaart van het land Palestina. De Stevenskerk en het bijbehorende kerkhof zijn eigendom van de Protestantse Gemeente van Ried-Skingen.

Sint Stefanus.
De kerk van Skingen is toegewijd aan Sint Stefanus. Ook wel Steven genoemd. Een van de oudste heiligen en martelaren van de christelijke kerk. Het verhaal van zijn leven en van zijn sterven vinden wij in de bijbel. In Handelingen 6 en7. Waarschijnlijk heeft Stefanus de HEER Jezus nog meegemaakt en is hij getuige geweest van de prediking van Jezus, van zijn lijden en van zijn kruisdood. Stefanus was één van de mede-leerlingen van Jezus en werd daarna als een van de eerste diakenen aangesteld. Samen met de andere diakenen (er waren er 7 aangesteld) droeg hij zorg voor het uitdelen van voedsel en kleding aan mensen die niets hadden.  Stefanus wordt genoemd als een man vol van genade en kracht. Hij verkondigde Jezus Christus en in diens naam verrichtte hij wonderen en tekenen onder heel het joodse volk. Niemand was bij machte zijn wijsheid  en de Geest waardoor hij sprak te weerstaan. Zoals de boodschap van Jezus zoveel weerstand opriep dat hij gekruisigd werd, zo riep de prediking van Stefanus zoveel verzet op dat men hem heeft gedood. Hij stierf als eerste christelijke martelaar voor zijn geloof. In het jaar 33 na Xp. is hij gestenigd in Jeruzalem. Zijn laatste woorden waren: “HEER Jezus, ontvang mijn Geest. En daarna “HEER, reken hun deze zonde niet aan”.